Algemene voorwaarden

 • Identificatie van de verkoper

Bierhalle nv

Brusselsesteenweg 153A

9090 Melle

BTW BE 0422.231.201

Tel: 09/230.88.44

e-mail: info@bierhalle.be

 • Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel toegankelijk via www.bierhalle.be en biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Bierhalle online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment getoond op de webshop van Bierhalle en elke internetaankoop die de klant plaatst via de webshop.

Door het plaatsen van een bestelling op de webshop (i) aanvaardt de klant dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn, waarvan de klant bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand doet, en (ii) garandeert de klant dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de artikelen in kwestie. Het kopen van bieren, wijnen en gelijkaardige dranken is niet toegestaan onder de 16 jaar. Het kopen van sterke dranken en gelijkaardige is niet toegestaan onder de 18 jaar. 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Bierhalle aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Bierhalle heeft de mogelijkheid te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

Bierhalle is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De taal die gehanteerd wordt op de webshop van Bierhalle en in alle andere communicatie is het Nederlands. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

 • Prijs

Alle prijzen vermeld op de Webshop zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Producten waarbij een waarborg wordt aangerekend voor de verpakking, zal dit apart worden vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk op de Webshop van Bierhalle wordt omschreven. De bijhorende foto is enkel een illustratie en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

 • Aanbod

Elk aanbod via de Webshop van Bierhalle staat enkel open voor PARTICULIERE klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen aangeboden via de Webshop van Bierhalle zijn enkel bestemd voor normaal particulier gebruik. 
De verkochte goederen via de Webshop worden niet aangeboden in consignatie. Deze kunnen bijgevolg niet worden teruggegeven bij overschot.
Voor PROFESSIONELE klanten of voor EVENTS - FEESTEN dient rechtstreeks contact worden opgenomen via info@bierhalle.be. Dit kan niet via de webshop besteld worden.

Ondanks het feit dat het assortiment van Bierhalle met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Het aanbod op de Webshop van Bierhalle geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Bierhalle.

Bierhalle is steeds gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 • Betaling

De bestelling die wordt geplaatst via de Website van Bierhalle is een bestelling met betaalverplichting. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van info@bierhalle.be voor de artikelen die op deze bevestigingsmail staan omschreven en voor zover deze artikelen nog in voorraad zijn. Behoudens anders aangegeven in de bevestigingsmail, worden de artikelen thuis bij de klant geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. Voor de levering wordt er per bestelling een vaste vergoeding in EUR (incl. BTW) transportkosten worden aangerekend, tenzij anders bepaald door Bierhalle. De artikelen kunnen ook door de klant worden afgehaald bij Bierhalle tijdens de openingsuren van de winkel. Leveringen worden aanvaard indien ze maximum 20KG omvatten. Bestellingen boven 20KG kunnen onderhevig zijn aan extra verzendingskosten of worden geweigerd wanneer deze niet kunnen worden verzonden met een koerierdienst. Ook uitzonderlijke formaten kunnen onderhevig zijn aan extra verzendingskosten.

Bestellingen van +500 EUR zijn enkel mogelijk voor afhaling in de winkel. Indien toch verzending gewenst, kunnen hierbij bijkomende verzendingskosten of kosten voor verzekeringen toegevoegd worden.

De betaling geschiedt steeds voorafgaandelijk aan de levering of afhaling. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart (Visa, Mastercard)

- via bankkaart

- via overschrijving

De leveringstermijnen gaan pas in na het ontvangen van de gelden op onze rekening.

 • Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte goederen de exclusieve eigendom van Bierhalle tot gehele betaling ervan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 • Gebreken

Indien er gebreken worden vastgesteld aan een product en u dit wenst te melden, moet u het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. Elk gebrek moet binnen de 48 uur na levering gemeld worden aan Bierhalle via info@bierhalle.be. Nadien vervalt elk recht op vervanging van het product.

Uitsluitingen: De gebreken, die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd alsook bij aanpassingen of wijzigingen aan het product, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik kunnen niet weerhouden worden. Verbruikte goederen kunnen niet worden vergoed.

 • Leveringstermijnen

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, meldt de verkoper dit ook per e-mail. Goederen die niet voorradig zijn, kunnen bijgevolg langer dan 30 dagen na de bestelling pas worden ontvangen. De klant wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.

De bestelde goederen worden door Bierhalle geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. In geval een wederaanbieding nodig is door afwezigheid van de klant of bij niet-afhaling bij een afhaalpunt, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor gemaakte kosten steeds aan te rekenen. De kosten voor het eventueel opnieuw verzenden van de bestelling kunnen steeds aangerekend worden aan de klant.

De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de klant gedragen. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikelen die thuis worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing.

Het risico wordt echter overgedragen op de klant zodra de bestelde goederen werden geïndividualiseerd en uiterlijk op het moment dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Bierhalle slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Bierhalle, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan. Een overschrijding van de leveringstermijnen kan in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs of op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Bierhalle.

In geen geval is Bierhalle gehouden tot levering over te gaan of afgifte van de goederen zolang zij de betaling ervan niet ontving.

 • Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument in de zin van artikel VI. 45 e.v. (verkoop op afstand) van het Wetboek Economisch Recht artikelen via de Webshop van Bierhalle:

De consument heeft het recht aan Bierhalle mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de afhaling of levering van het betreffende artikel.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de afhaling of levering schriftelijk contact opnemen met Bierhalle via een schrijven of via een e-mail. Het niet in ontvangst nemen of het niet-afhalen van de bestelling wordt niet aanzien als een herroeping. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier dat hieronder is toegevoegd. Gedurende deze termijn dient de klant zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. De klant dient  de artikelen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de afhaling of levering op zijn kosten terug te bezorgen aan Bierhalle ofwel persoonlijk ofwel via koerier.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde niet-geopende verpakking bevinden, samen met alle geleverde toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Na ontvangst van de terugname zal Bierhalle binnen de 14 kalenderdagen de betaalde sommen voor de teruggenomen artikelen terugstorten. 

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing in de gevallen die expliciet bij wet zijn voorzien, met inbegrip van zonder hiertoe beperkt te zijn:

 • bij levering van goederen die snel bederven of beperkt houdbaar zijn;
 • bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (maw zodra een fles wijn geopend is, kan het herroepingsrecht niet meer spelen);
 • bij levering van dranken die niet op voorraad zijn maar die specifiek voor de klant zijn besteld.

Bierhalle behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om volgende artikelen niet terug te nemen dan wel hiervoor een verrekening te doen:

 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden


BIJLAGE 2 Boek VI Wetboek economisch recht 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) —

 Aan Bierhalle nv, Brusselsesteenweg 153A, 9090 Melle, info@bierhalle.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adres consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Datum ………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 • Wijzigingen voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door de Algemene Voorwaarden van Bierhalle nv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden voor aankopen via de webshop van Bierhalle nv. Bierhalle nv kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke bestelling na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 • Intellectuele eigendomsrechten

Bierhalle nv is en blijft de rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, commentaren, illustraties, beelden en andere informatie. De klant verbindt zich er toe hierop geen inbreuk te maken.

 • Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende deze Voorwaarden, op alle artikelen uit het assortiment van Bierhalle nv getoond op www.bierhalle.be en op elke internetaankoop die de klant plaatst via de website www.bierhalle.be , met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Laden
Laden